Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Les proves competencials són unes eines pensades per comprovar si l’alumnat ha assolit el nivell socialment definit de cada etapa de l’ensenyament i això es fa mitjançant la seva aplicació. En aquestes proves els alumnes han de demostrar que han estat capaços d’interioritzar competències que, en el cas de la llengua, han de fer servir per corroborar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Aquestes proves, a més, serveixen per avalar un sistema educatiu funcional i són beneficioses perquè permeten avaluar…
Les proves competencials són unes eines pensades per comprovar si l’alumnat ha assolit el nivell socialment definit de cada…

Les proves competencials són unes eines pensades per comprovar si l’alumnat ha assolit el nivell socialment definit de cada etapa de l’ensenyament i això es fa mitjançant la seva aplicació. En aquestes proves els alumnes han de demostrar que han estat capaços d’interioritzar competències que, en el cas de la llengua, han de fer servir per corroborar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Aquestes proves, a més, serveixen per avalar un sistema educatiu funcional i són beneficioses perquè permeten avaluar de quina base parteixen els alumnes i què acaben assolint. D’aquesta manera, es pot arribar a un coneixement estàndard al territori. És per això que aquestes proves també són molt importants per als centres, amb elles tindran coneixement de si el conjunt funciona i si els seus alumnes estan obtenint els resultats esperats.

Perquè hi hagi un sistema educatiu eficaç és imprescindible que hi hagi proves externes al centre. Això impedirà que l’institut es converteixi en una bombolla. Les proves externes ajudaran a garantir que hi hagi un nivell estandarditzat i homogeni a tots els centres de Catalunya.

Per aquesta raó i també per una simple qüestió de transparència, és molt important que els resultats de les proves externes siguin públics. Només sabent els resultats de tots els grups pots fer una valoració real de tot el sistema i, amb això, avaluar les debilitats i les fortaleses per poder determinar accions per millorar els punts febles i continuar mantenint els punts forts.

Pel que fa a l’evolució d’aquestes proves crec que haurien d’estar més enfocades a aplicar aquests coneixements per demostrar les competències adquirides però d’una manera més contínua. És cert, per exemple, que les notes de batxillerat juguen una part molt important en la nota final però em sembla que la nota de les proves d’accés a la universitat encara juguen un percentatge massa important perquè t’estàs jugant la feina de dos anys en un examen per matèria.

Finalment, m’agradaria expressar la meva sorpresa al veure els resultats de català i de castellà de la prova triada perquè sempre he cregut que el nivell de català estava molt per sota del nivell de castellà.

Debat1el Reflexió sobre les proves competencials

  1. Pere Mayans Balcells says:

    Has fet una bona observació. Pel que fa a les proves, normalment els resultats de català i de castellà són força similars. Un altre tema és l’ús que se’n fa, de cada llengua. El problema del català no és de coneixement sinó d’ús, d’àmbits d’ús,

Publicat per

PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials

Publicat per

PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials

Per a què creieu que serveixen les proves? Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que hauria d’haver après i adquirit l’alumnat en finalitzar una etapa educativa concreta. Per què són competencials? Són competencials perquè s’alavuen diferents àmbits o “competències”: la lingüística, la matemàtica, i la científicotecnològica. Això significa que els exàmens estan dissenyats de manera que plantegen problemes reals o situacions de contextos reals, que segueixen la línia competencial que es desenvolupa al llarg del curs…
Per a què creieu que serveixen les proves? Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que…

Per a què creieu que serveixen les proves?

Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que hauria d’haver après i adquirit l’alumnat en finalitzar una etapa educativa concreta.

Per què són competencials?

Són competencials perquè s’alavuen diferents àmbits o “competències”: la lingüística, la matemàtica, i la científicotecnològica. Això significa que els exàmens estan dissenyats de manera que plantegen problemes reals o situacions de contextos reals, que segueixen la línia competencial que es desenvolupa al llarg del curs a les matèries mencionades, i que els alumens han de ser capaços de resoldre perquè són un símil del que es poden trobar a la vida real.

Quina informació donen als centres? I a les famílies?

Donen informació sobre si el nivell educatiu que s’està exigint és el que toca. O sobre possibles millores o canvis que es puguin aplicar en el si del sistema educatiu.

Compareu, quan sigui possible, els resultats de català i de castellà de la prova que hàgiu triat.

L’any 2022, el percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua catalana segons la dimensió avaluada és d’un total de 74,1, 81,1 de Comprensió lectora, i 63,3 d’expressió escrita.

Mentre que de castellà és de 75,2 de puntuació global. 81,7 de Comprensió lectora, i 65,4 d’expressió escrita.

Aquests resultats tan recents posen sobre la taula l’evidència que la interferència i l’ús tan quotidià de la llengua castellana dels joves actualment influencia de manera tangible sobre els seus usos lingüístics. El domini de la llengua castellana ja és més evident que el de la llengua catalana en unes proves que avaluen, precisament, les seves competències, posant-los en situacions reals i en contextos quotidians.

Creieu que un sistema educatiu necessita proves externes al centre?

Totalment d’acord amb el fet que els centres siguin avaluats a través de proves externes. Així, d’una manera totalment objectiva, es poden aconseguir resultats que mostrin com s’està fent la feina i si té bons resultats en el si d’un institut en concret. Això permet al departament d’ensenyament regular i implementar canvis quan sigui necessari i fer-se una àmplia visió de l’estat de la qüestió al llarg de tot el territori.

Penseu que els resultats d’aquestes proves externes haurien de ser públics?

Penso que tothom hi hauria de poder accedir perquè, tothom qui ho vulgui, es pugui fer la idea de com i cap a on està caminant el sistema educatiu, quin és el nivell actual al llarg de tot el país, com s’està aplicant el sistema competencial i si funciona o no, etc.

Cap a on creieu que haurien d’evolucionar aquestes proves? (Incorporar altres habilitats lingüístiques, canvi en el moment en què s’apliquen, etc.) 

Penso que, efectivament, haurien d’avaluar altres habilitats lingüístiques, com per exemple l’expressió oral, ja que, a la vida real, s’hauran d’enfrontar als problemes i les situacions amb el vehicle de la llengua oral. Penso, però, que el moment de l’etapa educativa en què es realitzen és encertat, ja que són cursos en què es tanquen cicles educatius i els alumnes ja han d’haver adquirit i, sobretot, assolit alguns aprenentatges.

Debat1el PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials