Publicat per

PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials

Publicat per

PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials

Per a què creieu que serveixen les proves? Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que hauria d’haver après i adquirit l’alumnat en finalitzar una etapa educativa concreta. Per què són competencials? Són competencials perquè s’alavuen diferents àmbits o “competències”: la lingüística, la matemàtica, i la científicotecnològica. Això significa que els exàmens estan dissenyats de manera que plantegen problemes reals o situacions de contextos reals, que segueixen la línia competencial que es desenvolupa al llarg del curs…
Per a què creieu que serveixen les proves? Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que…

Per a què creieu que serveixen les proves?

Són unes proves que avaluen els continguts i tot allò que hauria d’haver après i adquirit l’alumnat en finalitzar una etapa educativa concreta.

Per què són competencials?

Són competencials perquè s’alavuen diferents àmbits o “competències”: la lingüística, la matemàtica, i la científicotecnològica. Això significa que els exàmens estan dissenyats de manera que plantegen problemes reals o situacions de contextos reals, que segueixen la línia competencial que es desenvolupa al llarg del curs a les matèries mencionades, i que els alumens han de ser capaços de resoldre perquè són un símil del que es poden trobar a la vida real.

Quina informació donen als centres? I a les famílies?

Donen informació sobre si el nivell educatiu que s’està exigint és el que toca. O sobre possibles millores o canvis que es puguin aplicar en el si del sistema educatiu.

Compareu, quan sigui possible, els resultats de català i de castellà de la prova que hàgiu triat.

L’any 2022, el percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua catalana segons la dimensió avaluada és d’un total de 74,1, 81,1 de Comprensió lectora, i 63,3 d’expressió escrita.

Mentre que de castellà és de 75,2 de puntuació global. 81,7 de Comprensió lectora, i 65,4 d’expressió escrita.

Aquests resultats tan recents posen sobre la taula l’evidència que la interferència i l’ús tan quotidià de la llengua castellana dels joves actualment influencia de manera tangible sobre els seus usos lingüístics. El domini de la llengua castellana ja és més evident que el de la llengua catalana en unes proves que avaluen, precisament, les seves competències, posant-los en situacions reals i en contextos quotidians.

Creieu que un sistema educatiu necessita proves externes al centre?

Totalment d’acord amb el fet que els centres siguin avaluats a través de proves externes. Així, d’una manera totalment objectiva, es poden aconseguir resultats que mostrin com s’està fent la feina i si té bons resultats en el si d’un institut en concret. Això permet al departament d’ensenyament regular i implementar canvis quan sigui necessari i fer-se una àmplia visió de l’estat de la qüestió al llarg de tot el territori.

Penseu que els resultats d’aquestes proves externes haurien de ser públics?

Penso que tothom hi hauria de poder accedir perquè, tothom qui ho vulgui, es pugui fer la idea de com i cap a on està caminant el sistema educatiu, quin és el nivell actual al llarg de tot el país, com s’està aplicant el sistema competencial i si funciona o no, etc.

Cap a on creieu que haurien d’evolucionar aquestes proves? (Incorporar altres habilitats lingüístiques, canvi en el moment en què s’apliquen, etc.) 

Penso que, efectivament, haurien d’avaluar altres habilitats lingüístiques, com per exemple l’expressió oral, ja que, a la vida real, s’hauran d’enfrontar als problemes i les situacions amb el vehicle de la llengua oral. Penso, però, que el moment de l’etapa educativa en què es realitzen és encertat, ja que són cursos en què es tanquen cicles educatius i els alumnes ja han d’haver adquirit i, sobretot, assolit alguns aprenentatges.

Debat1el PAC 1, Tasca 3-Les proves competencials